REGULAMIN OBIEKTU

Chcąc zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort pobytu w naszych domkach opracowaliśmy regulamin pobytu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin na terenie ośrodka.

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA TYTONIU wewnątrz domków.

Zaliczka wynosi 30% całkowitego kosztu pobytu.

Podczas długich weekendów zaliczka wynosi 50%.

Kwotę zaliczki należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji.

W tytule przelewu proszę wpisać: zaliczka, imię i nazwisko, data pobytu oraz numer telefonu kontaktowego

Brak wpłaty zaliczki w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

Pozostałą płatności za wynajęcie domku należy dokonać w pierwszym dniu pobytu. Forma płatności: gotówka, przelew.

 1. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (max 6 osób).
 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
 3. Cena zawiera: parking (maksymalnie 1 auto), pościel.
 4. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.
 5. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 6. Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
 7. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych  zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.
 8. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego. Wynajmujący dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych. Brak uwag ze strony Najemcy, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego obiektu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się  w dobrym stanie.
 9. Każdorazowo opuszczając domek, Najemca powinien sprawdzić zamkniecie drzwi. Za przedmioty i pieniądze  pozostawione w domku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu lub wody.
 11. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Wynajmującego, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
 12. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zaliczka nie podlega zwrotowi.
 13. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
 15. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Może z niego korzystać maksymalnie 1 auto do jednego domku. Parking jest parkingiem niestrzeżonym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych.
 16. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że domki są drewniane prosimy o  rozpalanie grilla z dala od domku, poza jego zadaszoną częścią.
 17. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 19. W domku, w widocznym miejscu znajduje się gaśnica, której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować odpowiednie służby i  Wynajmującego. Na parterze gaśnica umieszczona jest w korytarzu. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, Gość  zostanie obciążony kwotą 200 zł oraz kwotą 400 zł za posprzątanie domku.
 20. Zwierzęta domowe nie są akceptowane.
 21. Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie ośrodka (szkło, plastik itp.).
 22. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte, a wnętrze domku posprzątane.
 23. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 70 zł za 1 sztukę.
 24. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00 rano.
 25. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 26. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 27. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Świnoujście.
 28. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 29. Brama wjazdowa zamykana jest od godziny 22.00 do 6.00 rano.
 30. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka.